Rådet vedtager EU-strategi om Syrien

EU-Rådet
  • 3.4.2017
  • 12:20
  • Pressemeddelelse
  • 180/17
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
  • Dette dokument er tilgængeligt på ikke-EU-sprog: Arabic
3.4.2017
Pressekontakter

Virginie Battu
Pressemedarbejder
+32 22815316
+32 470182405

1. Rådet, som minder om sine konklusioner af 23. maj og af 17. oktober 2016 og om Det Europæiske Råds konklusioner af 15. december 2016, er forfærdet over den fortsat frygtelige situation i Syrien og de vedvarende humanitære, sikkerhedsmæssige og politiske spørgsmål, som konflikten giver anledning til. 13,5 millioner syrere har nu behov for humanitær bistand i Syrien, herunder 6,3 millioner internt fordrevne, 1,5 millioner, der lever under belejringsmæssige forhold, og yderligere 5 millioner syriske flygtninge, som nabolandene og den videre region har taget imod.

2. Det syriske regime har det primære ansvar for beskyttelse af den syriske befolkning. Rådet opfordrer derfor regimet og dets allierede, navnlig Rusland, bl.a. som medformand for ISSG, til at sætte alt ind på at sikre: fuldstændig indstilling af fjendtlighederne, ophævelse af belejringer samt fuld, uhindret og stabil humanitær adgang i hele landet. Rådet fordømmer på det kraftigste alle parters, navnlig det syriske regimes, fortsatte systematiske, udbredte og grove krænkelser af menneskerettighederne og krænkelser af den humanitære folkeret. Dette skal bringes til ophør, og de ansvarlige skal drages til ansvar. Rådet fordømmer anvendelse af udsultning af civile som krigsførelsesmetode gennem belejring af befolkede områder samt tvangsfordrivelse af befolkningsgrupper, som begge er metoder, der kan udgøre krigsforbrydelser eller forbrydelser mod menneskeheden. EU vil fortsat overveje yderligere restriktive foranstaltninger over for Syrien, så længe undertrykkelsen fortsætter. EU minder om, at der ikke kan opnås varig fred i Syrien under det nuværende regime.

3. Rådet minder om, at konflikten i Syrien indvirker direkte på EU, og er enigt om, at det er nødvendigt for EU at udvikle en specifik strategisk ramme for dets tilgang til Syrien som en landespecifik del af den regionale EU-strategi for Syrien og Irak samt over for truslen fra Da'esh, der blev vedtaget i marts 2015. Det hilser derfor den fælles meddelelse fra den højtstående repræsentant og Kommissionen velkommen og godkender de målsætninger, der er fastsat nedenfor. Dette udgør sammen med disse konklusioner EU-strategien for Syrien. EU's strategiske mål i Syrien koncentrerer sig om seks nøgleområder:

a) Afslutning af krigen gennem en ægte politisk overgang i overensstemmelse med UNSCR 2254 forhandlet mellem parterne i konflikten under ledelse af FN's særlige udsending for Syrien og med støtte fra centrale internationale og regionale aktører

EU er af den faste overbevisning, at der ikke findes nogen militær løsning på konflikten, og er engageret i den syriske stats enhed, suverænitet, territoriale integritet og uafhængighed. Kun en troværdig politisk løsning som fastsat i UNSCR 2254 og Genèvekommunikéet fra 2012 vil sikre Syrien stabilitet og gøre det muligt på afgørende vis at besejre Da'esh og andre FN-udpegede terrorgrupper i Syrien. EU støtter fortsat den globale koalitions indsats i kampen mod Da'esh i Syrien og Irak.

EU støtter kraftigt FN's særlige udsendings arbejde og genoptagelsen af forhandlingerne i Genève. EU, som på ny bekræfter, at den FN-ledede Genèveproces har forrang, vil fortsætte med at yde politiske støtte til processen gennem den højtstående repræsentants regionale initiativ, som fremmer politisk dialog med centrale aktører i regionen med henblik på at finde et fælles grundlag inden for rammerne af det mandat, som Det Europæiske Råd gav i december. Rådet er enigt om at øge EU's indsats for at sikre både kvinders fulde og effektive deltagelse og fortsat høring af og dialog med civilsamfundet i den politiske proces.

Fremskridt i Genève vil afhænge af bestræbelser på at mindske volden og opbygge tillid på stedet. Rådet anerkender i denne forbindelse det bidrag, der er ydet for at genindføre fuldstændig indstilling af fjendtlighederne, og noterer sig oprettelsen af en trilateral mekanisme i forbindelse med møderne i Astana, som skal overvåge og sikre fuld overholdelse af våbenhvilen. Det udtrykker dyb bekymring over den fortsatte vold, som udøves af terrorister, og i forbindelse med militære aktioner mod civile og ikketerroristiske mål, herunder udøvet af regimet og dets allierede. Rådet opfordrer indtrængende alle parter til at overholde våbenhvilen og opfordrer Rusland, Tyrkiet og Iran til at leve op til deres forpligtelser som garanter for at sikre dens fulde gennemførelse. Der bør gennem yderligere møder i denne forbindelse opnås fremskridt med hensyn til at sikre uhindret humanitær adgang i hele landet, ophævelse af belejringer og løsladelse af alle vilkårligt tilbageholdte personer, især kvinder og børn, i overensstemmelse med UNSCR 2268.

b) Fremme af en meningsfuld og inkluderende overgang i Syrien i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2254 og Genèvekommunikéet gennem støtte til styrkelse af den politiske opposition

EU vil fortsat støtte den syriske opposition og navnlig Den Høje Forhandlingskomité (komitéen) som oppositionens delegation i de FN-formidlede forhandlinger i Genève. EU vil støtte komitéen i udviklingen af dens vision for overgangen og den indsats, den har gjort for at sikre forhandlingsplatformen for den syriske opposition.

Rådet opfordrer de syriske parter til at engagere sig konstruktivt og uden forhåndsbetingelser i den dagsorden, som FN's særlige udsending har fastsat, og ser med tilfredshed på den positive tilgang, som komitéen har anlagt, både ved at blive enig om en mere inkluderende delegation og ved at fremsætte moderate og pragmatiske forslag. Rådet så med tilfredshed på komitéens inddragelse af Women's Advisory Committee og den gradvise fremme af dens fulde og effektive deltagelse. Det opfordrer indtrængende det syriske regime til at fremlægge sine egne planer for en ægte inklusiv politisk overgang.

Den politiske proces skal være fuldt ud inklusiv for at sikre, at alle dele af det syriske samfund er med til at udforme Syriens fremtidige enhed og forsoning.

c) Redning af liv ved at opfylde de humanitære behov blandt de mest sårbare syrere i hele landet på en rettidig, effektiv, virkningsfuld og principfast måde

EU udtrykker sin fortsatte dybe bekymring over de bevidste hindringer, der lægges i vejen for levering af humanitær bistand, og gentager sin opfordring til fuld, uhindret, sikker og stabil humanitær adgang i hele landet for FN og andre humanitære organisationer. Humanitær adgang er ikke en tillidsskabende foranstaltning, men en forpligtelse.

Som den største bidragyder til den humanitære indsats i Syrien vil EU fortsætte det intensive humanitære diplomati og søge metoder til at forbedre adgang og beskyttelse samt til at fremme humanitære principper. EU vil fortsat arbejde på at sikre, at de humanitære undtagelser og tilladelser i dets restriktive foranstaltninger over for Syrien fungerer fuldt ud. EU vil også fortsætte med at støtte bistanden til mineofre og undervisning i minerisiko.

d) Fremme af demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed ved at styrke syriske civilsamfundsorganisationer

EU vil fortsat yde betydelig støtte til syriske civilsamfundsorganisationer, herunder til Civil Society Support Rooms og Women's Advisory Boards arbejde. Det er nødvendigt, at civilsamfundet spiller en fremtrædende rolle i Syrien efter konflikten og hjælper med forsoningsprocessen. Rådet har vedtaget at øge EU's indsats for at fremme ytringsfrihed, herunder ved at støtte frie og uafhængige medier.

e) Fremme af ansvarligholdelse for krigsforbrydelser med henblik på at lette en national forsoningsproces og et nationalt retsopgør

EU vil fortsat arbejde på at bistå med at sikre ansvarligholdelse for krigsforbrydelser, menneskerettighedskrænkelser samt krænkelser af den humanitære folkeret, herunder den bekræftede brug af kemiske våben. EU beklager på det kraftigste de systematiske krænkelser, der begås i Syrien, som dokumenteret af den uafhængige internationale undersøgelseskommission etableret af FN, herunder den detaljerede undersøgelse af forbrydelser, der blev begået sidste år i Aleppo. Rådet støtter undersøgelseskommissionens anbefalinger. Rådet er enigt om at fortsætte med at indsamle oplysninger med henblik på fremtidige retlige skridt, herunder ved Den Internationale Straffedomstol, over for alle ansvarlige for krænkelser af folkeretten. I denne forbindelse giver Rådet udtryk for sin støtte til den internationale, upartiske og uafhængige mekanisme, som FN's Generalforsamling har oprettet til dette formål, og understreger vigtigheden af stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed, så den kan fortsætte sit vigtige arbejde. EU støtter alle bestræbelser på national forsoning og vil fortsat opfordre til et retsopgør.

Rådet fordømmer også det syriske regimes og Da'eshs brug af kemiske våben, som bekræftes i rapporterne fra den fælles FN-OPCW-undersøgelsesmekanisme, og minder om sin beslutning fra marts om at vedtage yderligere restriktive foranstaltninger over for de ansvarlige enkeltpersoner. Rådet støtter alle bestræbelser på at identificere forsvundne personer.

f) Understøttelse af den syriske befolknings og det syriske samfunds modstandsdygtighed

EU vil fortsætte med at yde støtte til modstandsdygtighed gennem levering af uddannelse, jobskabelse, støtte til lokale civile forvaltningsstrukturer i oppositionskontrollerede områder, herunder ved at samarbejde med den midlertidige syriske regering, og arbejde for at undgå den statslige forvaltnings sammenbrud. EU vil søge at øge bistanden ved at kombinere grænseoverskridende bistand med støtte internt i Syrien og vil tage sigte på at levere bistand som en del af en større indsats for at imødekomme befolkningens behov i hele Syrien for at forhindre voldelig ekstremisme og sekterisme og opbygge lokal modstandsdygtighed. EU vil ikke engagere sig i tidlige genopretnings-/stabiliseringsbestræbelser, der kan understøtte social og demografisk manipulation.

4. EU gentager, at det er parat til at hjælpe med genopbygning af Syrien, men først, når en omfattende, ægte og inkluderende politisk overgang, der er forhandlet af de syriske parter i konflikten på grundlag af FN's Sikkerhedsråds resolution 2254 (2015) og Genèvekommunikéet fra 2012, er godt i gang. På det tidspunkt vil Rådet undersøge mulighederne for bistand efter konflikten som beskrevet i den fælles meddelelse. I denne forbindelse vil EU kunne revidere de nuværende restriktive foranstaltninger, engagere sig i genoptagelse af samarbejdet med overgangsmyndighederne, mobilisere midler til støtte for genopretning og genopbygning efter krigen, herunder kulturarv, og anvende hensigtsmæssige instrumenter inden for rammerne af EU's naboskabspolitik og andre programmer til at tackle overgangsperiodens udfordringer og stabilisere samfundet gennem økonomisk udvikling. EU støtter aktivt FN i dets koordinering af planlægning af civil stabilisering, efter at der er indgået en aftale, og vil arbejde sammen med FN, internationale finansielle institutioner og andre donorer. De, der har givet næring til konflikten, bør også tage et særligt ansvar for genopbygningsomkostningerne.

5. EU er bevidst om de virkninger, som konflikten i Syrien har på nabostaterne, og bekræfter sit tilsagn om at yde støtte til Jordan, Libanon og Tyrkiet samt Irak og Egypten, som har vist deres engagement og modstandskraft ved at tage imod millioner af syriske flygtninge i løbet af de seneste par år. Rådet roser disse bestræbelser og tilslutter sig, at det er nødvendigt at bevare denne støtte ved at gennemføre EU's pagt med henholdsvis Jordan og Libanon og erklæringen fra EU og Tyrkiet som bidrag til opfyldelsen af de respektive Londontilsagn for disse lande.

6. Rådet ser frem til at være vært for Bruxelleskonferencen om støtte til Syriens og regionens fremtid den 4.-5. april 2017, som er en opfølgning af Londonkonferencen i februar 2016, Kuwaitdonorkonferencerne i 2013-2015 og Berlin- og Helsingforskonferencerne i 2014 og 2017. Konferencen vil styrke den internationale støtte til den FN-ledede politiske proces og tilvejebringe midler til at opfylde de behov, der beskrives i de FN-koordinerede appeller, samt støtte modstandskraften i de lande, der tager imod flygtninge. Det bemærker, at EU-strategien tjener som politiske retningslinjer for EU's tilgang på konferencen.